gallery  Ra Mắt Sách "Một Thời Điêu Linh" 28-9-2013