Thơ Tứ Tuyệt Tặng Sư

 
 

XUÂN TRẮNG

 
 

Tặng Sư CHƠN NGUYÊN

Chén xuân chưa uống cạn,
Hoa đâu rụng cánh mai.
Lặng nhìn sân thiền quán,
Xuân trắng cành như lai.


NGÕ ĐẠO SUỐI HOA THÔN

 
 

Tặng Sư TUỆ SỸ

Góc núi cửa thiền sương trắng tỏa,
Chim kêu lều cỏ suối hoa thôn.
Thơ thẩn chiều vàng chơi ngõ đạo,
Lòng như ngọn gió thoảng đầu non.


ĐÀI GIÁO CHỦ (*)

 
 

Tặng Sư THIỆN NGUYỆN

Đài giáo chủ, đây Bà Nà Bãi Bụt,
Tượng Quan Âm lừng sáng ánh hào quang.
Chùa Linh Ứng khói trầm hương nghi ngút,
Hoa lòng thơm Thiện Nguyện tỏa sông Hàn.


TRẦN THOẠI NGUYÊN____________________________
(*)Từ ngày lập chùa Linh Ứng,dựng tượng Quan Âm tỏa ánh hào quang chưa thấy bão dữ vào Đà Nẵng.